Uitvoering van een inkoopscan bij Stichting Openbaar Onderwijs Groep

Yellow Way heeft voor Stichting Openbaar Onderwijs Groep (OOG) te Veghel een kwantitatieve en kwalitatieve inkoopanalyse uitgevoerd. 

De inkoopscan

Stichting OOG had zich ten doel gesteld om meer inzicht te krijgen in de inkoop en beter te kunnen sturen op kosten. Derhalve is, destijds, Yellow Way benaderd om een inkoopscan binnen de stichting uit te voeren. De inkoopscan bevatte zowel een kwantitatief als een kwalitatief onderzoek. Tot de scope van het onderzoek behoorden 18 scholen en een bestuurskantoor. De kwantitatieve doorlichting van de inkoopfunctie heeft inzicht verschaft in de mogelijkheden voor kostenreductie. Hierbij zijn een leveranciers-, productgroep- en commodity analyse uitgevoerd, gebaseerd op cijfers uit de financiële administratie. Op basis van deze kwantitatieve analyse zijn prioriteiten opgesteld voor de kwalitatieve analyse.

Vervolgens konden er door middel van de kwalitatieve analyse ontwikkelingsmogelijkheden voor de inkoopfunctie in kaart worden gebracht. Aansluitend heeft de kwalitatieve analyse geleid tot een verdieping van de kwantitatieve gegevens. Er is geanalyseerd wat de ambitie van de stichting is t.o.v. de situatie ten tijde van de inkoopscan, hoe de inkoopfunctie het beste kan worden vormgegeven, het besparingspotentieel per productgroep, het contractmanagement en de  aanwezige inkoopkennis binnen Stichting OOG.

Na het uitvoeren van de inkoopscan is samen met de opdrachtgever besloten hoe de aanbevelingen en mogelijke deelprojecten kunnen worden geïmplementeerd en gestart. Deze zijn dan ook in de ´tijd´ gezet. De inkoopscan heeft Stichting OOG doen realiseren dat er aanzienlijke besparingen op geselecteerde inkooppakketten zijn te realiseren en dat er een behoorlijke reductie mogelijk is in de administratieve lasten.

Samenwerking met Yellow Way

Sandra Beuving, Voorzitter College van Bestuur Stichting OOG: “Stichting OOG heeft een beperkte stafdienst en moet daarom om enkele vakgebieden externe expertise inkopen. Voor de inkoopanalyse is de expertise van Yellow Way op het gebied van inkopen en op het gebied van juridische kaders bij inkopen ingekocht. Yellow Way heeft op basis van onze administratie een heldere analyse gemaakt. In de gesprekken is deze analyse aangevuld met kwalitatieve informatie. Binnen een kort tijdsbestek zijn de ontwikkelpunten van de inkoopfunctie boven water gekomen. De analyse is door Yellow Way gepresenteerd aan alle directeuren. Dit is eigenlijk het meest waardevolle deel van het traject geweest. Het was voor de directeuren echt leerzaam om  te zien wat bijvoorbeeld de echte kosten zijn van een bestelling bij een winkel om de hoek van de school. Dan blijkt een goedkope pen door de administratieve last ineens een hele dure pen te zijn!”.

Stichting Openbaar Onderwijs Groep

Stichting OOG wil een veilige en uitdagende leeromgeving bieden. Hierbij is het belangrijk dat jonge kinderen zicht ontwikkelen tot verantwoordelijke medeburgers. Elke basisschool binnen de stichting heeft een eigen identiteit, vooral op onderwijskundig gebied. Stichting Openbaar Onderwijs Groep verzorgt openbaar basisonderwijs in de regio Brabant Noordoost. Naast de scholen die binnen een meer traditionele wijze rekening houden met de verschillen tussen kinderen behoren binnen de stichting ook scholen die uitgaan van andere onderwijskundige ideeën. Voorbeelden zijn een Jenaplanschool, scholen voor Ervaringsgericht onderwijs (E.G.O.) en Daltononderwijs.