Langzaamaan wordt duidelijk dat informatiebeleid moet aansluiten op de bestaande praktijk en dat beleid richting moet geven aan deze praktijk. Beleid behoort echter ook in te spelen op behoeften en tekortkomingen in de bestaande situatie. De beleidsprocessen moeten daarom aansluiten op wat in de bestaande praktijk binnen organisaties gebeurt. Integratie en koppeling van de operationele beheerprocessen aan het beleid is daarom een randvoorwaarde geworden voor een effectieve en efficiënte informatievoorziening.

Door fusies, overnames en autonome groei worden organisaties groter en complexer. Vaak zijn organisaties opgedeeld in verschillende organisatorische onderdelen zoals werkmaatschappijen en business units, die gebruikmaken van verschillende soorten infrastructuren en informatiesystemen. Daarbij ziet men dat sturing op informatievoorziening op meerdere plaatsen in de organisatie wordt uitgeoefend. Men komt op meerdere plaatsen proceseigenaren, systeemeigenaren, functioneel beheerders, informatiemanagers en informatieconsultants tegen. Ook leveranciers beslissing vaak over invulling van informatievoorziening. Zelden liggen deze verschillende sturingen in elkaars verlengde en vaak realiseert men zich niet dat deze sturingen raakvlakken met elkaar hebben. Het is dus niet meer zo dat er een eenduidige sturing is binnen de gebruikersorganisatie op de informatievoorziening. Maar om te komen tot een goede informatievoorziening of deze goed te houden is dat wel noodzakelijk.

Menu

Checklist aanvragen

Oplevering

Wij controleren of na realisatie aan alle gestelde eisen is voldaan. Is dit het geval, dan volgt de definitieve oplevering. De controle op de ingediende facturen is ook onze zorg, compleet met een betaaladvies. Servicecontracten nemen we optioneel voor u in beheer, zodat u er gedurende de looptijd van verzekerd bent dat de leverancier zijn afspraken nakomt.

Realisatie

Yellow Way bewaakt dit hele proces tot en met oplevering. U neemt steeds alle beslissingen maar gaat gewoon door met uw werk, terwijl ondertussen de uitvoering start. In deze fase houdt Yellow Way de touwtjes strak in handen. De werkzaamheden en de leveringen van materialen van en door verschillende partijen, stemmen wij op elkaar af. Het werk wordt gecontroleerd en waar nodig is begeleid. Regelmatig rapporteren wij over de voortgang en waar nodig overleggen wij met u. Wij zijn erbij!

Selectie partijen

Op basis van marktkennis en ervaring adviseert en ondersteunt Yellow Way u bij de selectie van specialisten en leveranciers. De offertes -op basis van PvE en definitief ontwerp- worden inhoudelijk en op prijs beoordeeld en met elkaar vergeleken. U krijgt vervolgens een offerteadvies. In de praktijk betekent dit het volgende; u bent zeker van dat het hele project van schilder tot aannemer, in vertrouwde handen is. Door onze expertise zijn wij in staat om bij leveranciers de optimale condities en prijzen te bedingen.

Ontwerp en planning

Wij zorgen voor een vlekkenplan, een schetsontwerp dat voldoet aan uw programma van eisen en dat aansluit op de ontwikkeling van uw situatie. In dit ontwerp wordt weergegeven hoe de afdelingen en algemene ruimten van uw organisatie het best verdeeld kunnen worden over de beschikbare oppervlakte. Daarna maakt de projectarchitect achtereenvolgens een voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, werktekeningen en detailleringen. In deze fase maken wij ook een globale tijdsplanning voor het project en bewaken deze.

Programma van Eisen

Het is essentieel om de vraag naar nieuwe huisvesting eenduidig vast te leggen. De uitgangspunten, kwaliteitseisen, prestaties, ambities en wensen dienen vooraf duidelijk te zijn. Wij begeleiden u daarbij. Voldoet een pand aan uw huisvestingseisen? Past het bij uw organisatie? Is het flexibel genoeg om te krimpen of te groeien? Een paar vragen waaraan gedacht kan worden wanneer u opzoek bent naar geschikte huisvesting. Een gebouwbeoordeling biedt inzicht in deze vragen. Het opzetten van een projectplan en het maken van een vlekkenplan sluit aan op de gebouwbeoordeling.

Scan uw situatie

Om een goed beeld van uw situatie te krijgen, is een scan essentieel. Deze scan voeren wij gratis en vrijblijvend voor u uit. We komen bij u op locatie kijken, gaan het gesprek met u aan en nemen tekeningen en plattegronden van de oude en gewenste situatie door. In dit stadium verzamelen we veel informatie die we aan de hand van een checklist aan u terugkoppelen. Dit is de eerste stap naar volledige ontzorging!