Organisaties staan voor enorme uitdagingen om financieel gezond te blijven. Door het economische klimaat van de afgelopen jaren wordt er door organisaties flink bezuinigd en zijn zij op zoek naar manieren om de kosten te beperken en beter grip te krijgen op hun uitgaven.

Bij het sturen op kosten is het vaak belangrijk te kijken naar de inkopen die organisaties doen. Immers, bij inkoop gaat het in essentie om alles waar een factuur tegenover staat. Van de inkoopfunctie wordt steeds vaker gevraagd om een heldere visie en een meetbare toegevoegde waarde. Hierdoor kan de bijdrage van de inkoopfunctie aan de organisatiedoelstellingen worden vastgelegd.

Inzicht in wie wat inkoopt, voor welke bedragen dit gebeurt, hoeveel er wordt ingekocht en bij welke leveranciers is bepalend in hoe efficiënt de inkopen worden uitgevoerd. Bovendien kan zo gericht worden gestuurd om zo tot de benodigde kostenbesparingen te komen.

Om deze reden is het van belang de eigen inkoopfunctie onder de loep te nemen. Wat de inkoopscan zo aantrekkelijk maakt is dat het in een kort tijdsbestek inzichtelijk maakt hoe de inkooporganisatie ervoor staat. Doordat Yellow Way de inkoopfunctie niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief benadert, ontstaat er een goed beeld van het inkoopproces en krijgen organisaties controle over hun inkopen.

De kwantitatieve analyse is gericht op het onderzoeken van het totale inkoopvolume en het aantal leveranciers. Inkopen worden in productgroepen ingedeeld en de mate van inkoopbundeling wordt bepaald. Met behulp van een commodity analyse wordt vervolgens onderzocht welke afdelingen welke inkopen doen. tenslotte wordt bekeken welke inkoopstrategieën het beste aansluiten bij de productgroepen.

Het doel van de kwalitatieve analyse is te bepalen in welke fase van inkoopontwikkeling de inkoopfunctie zich bevindt. De huidige situatie wordt grafisch uitgezet tegenover de ambitie van de organisatie, zodat direct duidelijk wordt wat de “gap to fill” is. Yellow Way geeft aan welke mogelijkheden er zijn en wat een verdere professionalisering van de inkoopfunctie inhoudt voor de opdrachtgever.

De meerwaarde van de inkoopscan is het inzichtelijk maken van het besparings- en verbeterpotentieel van de organisatie. Bedreigingen en kansen worden helder en besparen en professionaliseren wordt zo ook daadwerkelijk mogelijk. Yellow Way geeft u inkoopadvies en stelt een implementatieplan op om het besparingspotentieel ook daadwerkelijk te realiseren.

Natuurlijk bepaalt u zelf uw ambitieniveau en in welk tempo u bepaalde verbeterstappen wilt doorlopen. Onze inkoopadviseurs kunnen u ondersteunen op ieder gewenst niveau. Want effectiviteit staat bij onze adviezen voorop.