Organisaties staan voor enorme uitdagingen om financieel gezond te blijven. Door het economische klimaat van de afgelopen jaren wordt er door organisaties flink bezuinigd en zijn zij op zoek naar manieren om de kosten te beperken en beter grip te krijgen op hun uitgaven.

Bij het sturen op kosten is het vaak belangrijk te kijken naar de inkopen die organisaties doen. Immers, bij inkoop gaat het in essentie om alles waar een factuur tegenover staat. Van de inkoopfunctie wordt steeds vaker gevraagd om een heldere visie en een meetbare toegevoegde waarde. Hierdoor kan de bijdrage van de inkoopfunctie aan de organisatiedoelstellingen worden vastgelegd.

Inzicht in wie wat inkoopt, voor welke bedragen dit gebeurt, hoeveel er wordt ingekocht en bij welke leveranciers is bepalend in hoe efficiënt de inkopen worden uitgevoerd. Bovendien kan zo gericht worden gestuurd om zo tot de benodigde kostenbesparingen te komen.

Om deze reden is het van belang de eigen inkoopfunctie onder de loep te nemen. Wat de inkoopscan zo aantrekkelijk maakt is dat het in een kort tijdsbestek inzichtelijk maakt hoe de inkooporganisatie ervoor staat. Doordat Yellow Way de inkoopfunctie niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief benadert, ontstaat er een goed beeld van het inkoopproces en krijgen organisaties controle over hun inkopen.

De kwantitatieve analyse is gericht op het onderzoeken van het totale inkoopvolume en het aantal leveranciers. Inkopen worden in productgroepen ingedeeld en de mate van inkoopbundeling wordt bepaald. Met behulp van een commodity analyse wordt vervolgens onderzocht welke afdelingen welke inkopen doen. tenslotte wordt bekeken welke inkoopstrategieën het beste aansluiten bij de productgroepen.

Het doel van de kwalitatieve analyse is te bepalen in welke fase van inkoopontwikkeling de inkoopfunctie zich bevindt. De huidige situatie wordt grafisch uitgezet tegenover de ambitie van de organisatie, zodat direct duidelijk wordt wat de “gap to fill” is. Yellow Way geeft aan welke mogelijkheden er zijn en wat een verdere professionalisering van de inkoopfunctie inhoudt voor de opdrachtgever.

De meerwaarde van de inkoopscan is het inzichtelijk maken van het besparings- en verbeterpotentieel van de organisatie. Bedreigingen en kansen worden helder en besparen en professionaliseren wordt zo ook daadwerkelijk mogelijk. Yellow Way geeft u inkoopadvies en stelt een implementatieplan op om het besparingspotentieel ook daadwerkelijk te realiseren.

Natuurlijk bepaalt u zelf uw ambitieniveau en in welk tempo u bepaalde verbeterstappen wilt doorlopen. Onze inkoopadviseurs kunnen u ondersteunen op ieder gewenst niveau. Want effectiviteit staat bij onze adviezen voorop.

 

Menu

Checklist aanvragen

Oplevering

Wij controleren of na realisatie aan alle gestelde eisen is voldaan. Is dit het geval, dan volgt de definitieve oplevering. De controle op de ingediende facturen is ook onze zorg, compleet met een betaaladvies. Servicecontracten nemen we optioneel voor u in beheer, zodat u er gedurende de looptijd van verzekerd bent dat de leverancier zijn afspraken nakomt.

Realisatie

Yellow Way bewaakt dit hele proces tot en met oplevering. U neemt steeds alle beslissingen maar gaat gewoon door met uw werk, terwijl ondertussen de uitvoering start. In deze fase houdt Yellow Way de touwtjes strak in handen. De werkzaamheden en de leveringen van materialen van en door verschillende partijen, stemmen wij op elkaar af. Het werk wordt gecontroleerd en waar nodig is begeleid. Regelmatig rapporteren wij over de voortgang en waar nodig overleggen wij met u. Wij zijn erbij!

Selectie partijen

Op basis van marktkennis en ervaring adviseert en ondersteunt Yellow Way u bij de selectie van specialisten en leveranciers. De offertes -op basis van PvE en definitief ontwerp- worden inhoudelijk en op prijs beoordeeld en met elkaar vergeleken. U krijgt vervolgens een offerteadvies. In de praktijk betekent dit het volgende; u bent zeker van dat het hele project van schilder tot aannemer, in vertrouwde handen is. Door onze expertise zijn wij in staat om bij leveranciers de optimale condities en prijzen te bedingen.

Ontwerp en planning

Wij zorgen voor een vlekkenplan, een schetsontwerp dat voldoet aan uw programma van eisen en dat aansluit op de ontwikkeling van uw situatie. In dit ontwerp wordt weergegeven hoe de afdelingen en algemene ruimten van uw organisatie het best verdeeld kunnen worden over de beschikbare oppervlakte. Daarna maakt de projectarchitect achtereenvolgens een voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, werktekeningen en detailleringen. In deze fase maken wij ook een globale tijdsplanning voor het project en bewaken deze.

Programma van Eisen

Het is essentieel om de vraag naar nieuwe huisvesting eenduidig vast te leggen. De uitgangspunten, kwaliteitseisen, prestaties, ambities en wensen dienen vooraf duidelijk te zijn. Wij begeleiden u daarbij. Voldoet een pand aan uw huisvestingseisen? Past het bij uw organisatie? Is het flexibel genoeg om te krimpen of te groeien? Een paar vragen waaraan gedacht kan worden wanneer u opzoek bent naar geschikte huisvesting. Een gebouwbeoordeling biedt inzicht in deze vragen. Het opzetten van een projectplan en het maken van een vlekkenplan sluit aan op de gebouwbeoordeling.

Scan uw situatie

Om een goed beeld van uw situatie te krijgen, is een scan essentieel. Deze scan voeren wij gratis en vrijblijvend voor u uit. We komen bij u op locatie kijken, gaan het gesprek met u aan en nemen tekeningen en plattegronden van de oude en gewenste situatie door. In dit stadium verzamelen we veel informatie die we aan de hand van een checklist aan u terugkoppelen. Dit is de eerste stap naar volledige ontzorging!