Organisaties veranderen voortdurend. Hierdoor is het van groot belang dat continu wordt gekeken of de totale informatievoorziening – inclusief IT-productportfolio en organisatie van de informatievoorziening – wel aansluit op de organisatie. Wijzigingen binnen of buiten de organisatie kunnen soms klein zijn met een grote impact of omgekeerd. Een juiste afweging is noodzakelijk, zowel voor de korte termijn als de lange termijn. Dit vraagt een actieve sturing, ook omdat de middelen om deze veranderingen te realiseren beperkt zijn.

Daarnaast is de laatste jaren een sterke toename te zien van uitbesteding van  IT. Bij veel organisaties is een deel van de IT-activiteiten al uitbesteed en anderen hebben plannen om dit te doen. Een belangrijk argument voor uitbesteding is dat men zich wil richten op de kernactiviteiten en geen gedoe wil hebben met allerlei IT-vraagstukken: Het moet gewoon goed werken. Wat bij uitbesteden nog wel eens wordt vergeten is dat de aansturing van de uitbesteedde IT-activiteiten en het bepalen van de gewenste informatievoorziening in de organisatie zaken zijn die men niet kan uitbesteden en niet moet willen uitbesteden. Men wil als organisatie immers te allen tijde aan het roer staan en niet door anderen laten bepalen wat men wel en niet uitbesteedt. Informatiemanagement vervult als intermediair tussen IT en de interne organisatie juist deze regierol. Ook indien er geen sprake is van uitbesteding ziet men de relatie tussen IT-organisaties en gebruikersorganisaties professionaliseren. Er ontstaan zakelijke relaties tussen business en IT. Dit vraagt om een zakelijke aansturing vanuit de gebruikersorganisatie.