Trainingsvoorwaarden

TRAININGSVOORWAARDEN

 Artikel 1. Definities

 1. In deze voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
 • Opdrachtnemer: Yellow Way Consultancy B.V.;
 • Opdrachtgever: een persoon die, of een bedrijf dat, een opdracht verstrekt aan de Opdrachtnemer;
 • Deelnemer: de natuurlijk persoon die actief deelneemt aan een training van Opdrachtnemer;
 • Training: een traject voor deskundigheidsbevordering dat bestaat uit één of meer bijeenkomsten.
 1. Deze voorwaarden zijn geschreven in de mannelijke vorm, omwille van de leesbaarheid. Daar waar een mannelijk verwijswoord wordt gebruikt, kan, indien gewenst, een vrouwelijk verwijswoord worden gelezen.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop de Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 2. De toepasselijkheid van de Algemene (Inkoop-) Voorwaarden van Opdrachtgever, dan wel enige derde, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien Opdrachtnemer niet steeds een strikte nakoming van één of meerdere bepalingen verlangt, dan betekent dit niet dat de bepaling(en) niet van toepassing is of zijn. Opdrachtnemer is steeds bevoegd om op ieder gewenst moment een strikte nakoming van hetgeen in de Voorwaarden is bepaald te verlangen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden op enig moment nietig blijken, dan wel vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen in onderling overleg een vervangende bepaling formulering, die in de geest van de nietige c.q. vernietigde bepaling ligt.
 5. Indien op enig moment discussie ontstaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen, dan dient de uitleg ervan steeds te geschieden “naar de geest” van de bepalingen.
 6. Van de Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Afwijkingen hebben slechts rechtsgevolg indien deze zijn vastgelegd in een onderhandse akte, die door beide partijen voor akkoord is ondertekend.
 7. In het geval dat zich een situatie voordoet, waarin de Voorwaarden niet voorzien, is het oordeel en de beslissing van Opdrachtnemer bindend.
 8. Indien uit de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst blijkt, dat er meer voorwaarden van toepassing zijn dan uitsluitend de Voorwaarden, dan dient de navolgende rangorde te worden gehanteerd:
 9. de overeenkomst;
 10. de aanvullende voorwaarden;
 11. de Voorwaarden;
 12. alle overige documenten.

Artikel 3. Inschrijving

 1. Het staat Opdrachtgever vrij om een of meerdere Deelnemers voor Trainingen aan te melden.
 2. Inschrijvingen zijn slechts geldig als en voor zover deze zijn gedaan met het door Opdrachtnemer beschikbaar gestelde formulier, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Opdrachtnemer is bevoegd om inschrijvingen te weigeren zonder tot opgaaf van reden verplicht te zijn.

Artikel 4. Uitschrijving en verzuim

 1. Opdrachtgever heeft het recht om een Deelnemer uit te schrijven, ongeacht wat hiertoe de reden is.
 2. Indien de Deelnemer wordt uitgeschreven binnen tien werkdagen voorafgaande aan de Training, is Opdrachtgever vijftig procent van de fee voor de training verschuldigd.
 3. Indien de Deelnemer wordt uitgeschreven binnen vijf werkdagen voorafgaand aan de Training of niet wordt uitgeschreven, is de gehele verkoopprijs verschuldigd.
 4. De Deelnemer is gehouden Opdrachtnemer ervan op de hoogte te stellen wanneer de Deelnemer niet bij een bijeenkomst aanwezig kan zijn. Gemiste bijeenkomsten worden niet gerestitueerd en noch de Opdrachtgever, noch de Deelnemer is in zulks geval gerechtigd tot schadevergoeding.
 5. Terugbetaling zal geschieden binnen vier weken nadat vast is komen te staan dat een deelnemer zich heeft uitgeschreven, met in achtneming van het bepaalde in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel.

Artikel 5. Huisregels

 1. De Deelnemer dient zich voorafgaand aan de (eerste) bijeenkomst van de geldende huisregels te vergewissen en dient deze regels gedurende de gehele Training in acht te nemen.
 2. Opdrachtnemer is bevoegd om de huisregels te wijzigen wanneer en voor zover hij dit noodzakelijk acht. Opdrachtnemer is in zulks geval gehouden om de Deelnemer van de gewijzigde regels op de hoogte te stellen.
 3. Indien de Deelnemer de huisregels overtreedt, kan hem de toegang tot de verdere Training worden ontzegd. In zulks geval verliezen zowel Deelnemer als Opdrachtgever hun recht op schadevergoeding en/of schadeloosstelling.
 4. Indien zich tijdens de Dienst een situatie voordoet, waarin de huisregels niet voorzien, dan is de beslissing van Opdrachtnemer bindend.

Artikel 6. Deelnemersaantal

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd om de Trainingen over meerdere groepen te verdelen.
 2. Opdrachtnemer is bevoegd om een aangeboden Training terug te trekken, op te schorten of uit te stellen indien zich te weinig Deelnemers hebben aangemeld.

Artikel 7. Foto- en video-opnamen / intellectuele eigendom

 1. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtnemer is het noch Opdrachtgever, noch de Deelnemer toegestaan om foto- of video-opnamen tijdens de Training te maken.
 2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Opdrachtnemer alle intellectuele en feitelijke eigendom van het voor de training gebruikte materiaal.

Artikel 8. Facturatie

 1. Opdrachtnemer is bevoegd tot het vooraf factureren van Diensten.
 2. Opdrachtgever dient de factuur binnen een termijn van dertig dagen na dagtekening te hebben voldaan op een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
 3. Indien de vordering niet tijdig door Opdrachtgever is voldaan, is Opdrachtnemer bevoegd om de vordering te verhogen met de wettelijke handelsrente.
 4. Indien de vordering niet tijdig door Opdrachtgever is voldaan, is Opdrachtnemer tevens bevoegd tot het verhogen van de vordering met de buitengerechtelijke incassokosten van ten minste € 48,00.

Artikel 9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Opdrachtgever, respectievelijk de Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor hetgeen hij in praktijk met het geleerde doet.
 2. Opdrachtnemer aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade, in zowel directe als indirecte zin, die (ogenschijnlijk) is ontstaan door het gebruik van tijdens de Training aangeboden informatie.
 3. De Deelnemer is aansprakelijk voor alle schade aan eigendommen van Opdrachtnemer, andere Deelnemers en de locatie, voor zover het ontstaan van de schade aan de Deelnemer te wijten is.
 4. Indien Opdrachtnemer op grond van de wet, de jurisprudentie, de gewoonte of de in het rechtsverkeer geldende opvatting wordt geacht aansprakelijkheid te aanvaarden, beperkt de maximale schadevergoeding zich tot het bedrag van de fee van de training.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegd rechter

 1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de hieruit voortvloeiende werkzaamheden geheel of gedeeltelijk in het buitenland worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Indien partijen met elkaar in geschil raken en zij dit geschil niet onderling kunnen beslechten, is eenieder der partijen bevoegd om het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegd rechter te Arnhem.