OR ondersteuning publieke instelling

Yellow Way heeft de OR en de bestuurder van een publieke instelling door middel van een intensief traject van trainingen en gesprekken geadviseerd en ondersteund bij onderlinge afstemming in het systeem van OR en bestuur. Het doel was de dialoog en samenwerking tussen beide partijen te verbeteren. 

De Yellow Way aanpak

Tijdens het traject is er veel aandacht besteed aan het op een juiste manier aanbieden van de inhoud, onderliggend aan het overleg tussen de bestuurder en de OR. Dit aan zowel de bestuurder als de OR. Eenduidige communicatie en het optimaliseren van de kwaliteit van documenten zijn belangrijke aandachtspunten geweest. Er is gezocht naar een model om tot een optimale samenwerking te komen. Sterke regie op veranderingen vanuit de bestuurder heeft de duidelijkheid van het beleid en de implementatie verbeterd. De rol van de OR is verstevigd door inzicht te brengen in de rol en de werkwijze van de OR. Het vormgeven van een informeel en informatief overleg tussen beide partijen is hierbij van belang geweest.

Yellow Way heeft gewerkt volgens een methodische en gefaseerde aanpak.

Fase 1: Globale probleemstelling

In deze fase is de probleemdefinitie en de fasering van het traject bepaald. Deze is vervolgens aan de partijen voorgelegd en besproken.

Fase 2: Analyse

In de volgende fase zijn gesprekken gevoerd met direct betrokkenen. Hierbij is de globale probleemstelling besproken en de feitelijke probleemstelling beschreven aan de hand van een beperkte scan. Drie dimensies van samenwerken binnen het systeem van zeggenschap-medezeggenschap zijn geanalyseerd: inhoud, procedure en proces. Er is gewerkt met een vooraf vastgestelde vragenlijst waarbij er ruimte is gelaten voor verdere verdieping van specifiek ingebrachte thema’s door geïnterviewden.

Fase 3: Richten op verantwoordelijkheid

Deze fase was erop gericht om de beide partijen samen te brengen en gedachten uit te wisselen over de samenwerking. Deze fase bestond uit een drietal trainingsmomenten waarbij onderscheid werd gemaakt tussen de eigen verantwoordelijkheden en de plaats van deze verantwoordelijkheden binnen het systeem. Er is o.a. een globale visie op samenwerking gecreëerd, kritisch gekeken naar het eigen gedrag en de rollen van de partijen en ondersteuning geboden bij de communicatie richting de achterban. Uiteindelijk zijn de uitgangspunten voor samenwerking gedefinieerd en zijn de doelstellingen en werkwijzen in één document vastgelegd.

Fase 4: Verankering nieuwe samenwerking

Deze fase kenmerkte zich door het “doen, ervaren en aanpassen”. Planvorming, overleg, positionering en het gesprek hierover tussen beide partners zijn aan de orde gekomen.

Fase 5: Rapportage

Er is een eindrapportage opgesteld waarin gerapporteerd is aan de verantwoordelijke partijen, de bestuurder en de OR. 

In de laatste fase is een implementatieplan opgesteld en wordt de implementatie uitgevoerd.